ภาระกิจหลัก
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
  2. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
  3. ประสานงานกับคณะในการจัดทำแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานของงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน