วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการป้องกันโรคของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้