เนื้อหาหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบสอบมาตรฐานสากล

       เนื้อหาสำหรับใช้ประกอบอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

       เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของการสอบใบรับรอง CompTIA IT Fundamentals ที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบออนไลน์แบบเผยแพร่ทั่วไป ดังนั้น จึงต้องกำหนดให้มี Password ในการเข้าถึงเนื้อหา เพื่อสามารถระบุตัวตัน หรืออธิบายได้ว่าใครเข้ามาใช้งานเนื้อหา