เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด

ลักษณะ และโครงสร้างของดิน คุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดิน การจำแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม

การสำรวจดินทางวิศวกรรม ความซึมได้ของน้ำและการไหลของน้ำในมวลดิน การหากำลังรับแรงเฉือน

หน่วยแรงและความเครียดของดินที่มีความเชื่อมแน่นและไม่เชื่อมแน่น การยุบอัดตัวคายน้ำ

และการทรุดตัวของดิน การบดอัดดิน ความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน

รวมทั้งการปฏิบัติการทดสอบการหาขนาดของเม็ดดินดินโดยใช้วิธีตะแกรงมาตรฐาน

การทดสอบการบดอัดดิน การทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามโดยวิธีกรวยทราย

    ศึกษาหลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ  เวกเตอร์ของแรง  แรงในภาวะสมดุลจุดศูนย์ถ่วง แรงเสียดทาน  ความเค้นและความเครียด  

กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุค  การเสียรูปของวัสดุโครงสร้างเมื่อรับภาระต่าง ๆ