สมการเชิงเส้น ระบบตัวเลข การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่าง ๆ เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีน เมตริกซ์ ลอจิกเกทชนิดต่างๆ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน อนุกรมเวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ