ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การแปลงเลขฐาน การบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน รหัสต่างๆ

ลอจิกเกต ตรรกศาสตร์ เซตและความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง การออกแบบวงจร เพื่อ

ประยุกต์ใช้งานทางการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์