การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนทางคณิตศาสตร์ การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การวัดผลและประเมินผลการการสอนคณิตศาสตร์ โดยสอดคล้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา