การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาวิชาและการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา