รหัสวิชา : 1035101
น.(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Innovation and Information Technology in Education
คำอธิบายรายวิชา :

      ศึกษาหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การผลิตและการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อการ บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21

ผู้สอน : ดร.ยุทธนา พันธ์มี, ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์, ดร.วิวัฒน์ ทวีทรพัย์, ผศ.ศรินญา  หวาจ้อย, ดร.เฉลิม ทองจอน, อ.เมธี มธุรส