ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณเทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย