รหัสวิชา : 1264210
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Website Design for Elementary School
คำอธิบายรายวิชา :
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ และองค์ประกอบของภาพการโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน