การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตรและความจุ หน่วยวัดระยะระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดอัตราส่วนตรตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ การนำความรู้เกี่ยวกับความวัดไปใช้ในยสถานการณ์ต่าง ๆ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เรียนและการสื่อสารโดยการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวัด