หลักการที่เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือดิจิทัลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดการออกแบบกลยุทธ์ การตลาดผ่านสื่อดิจิทัลการฝึกปฏิบัติการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในช่องทางออนไลน์