การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผน และควบคุมการดำเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน  ปริมาณและกำไร   ระบบต้นทุนรวม  ระบบต้นทุนผันแปร  งบประมาณ  การวิเคราะห์ต้นทุน  การกำหนดราคาสินค้า  ราคาโอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน