การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคำนวณค่าเสื่อมราคา ตามวิธีต่างๆการคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ และกิจการยืดไม่ได้แสวงหาผลกำไร
       This course is relevant to vocher system and petty cash,bank reconciliation, note receivable, depreciation, mathematic of Inventory, value added tax(VAT), Industry Accounting,The accounting of government agencies and nonprofit.