รหัสวิชา : 1005002
น(ท-ป-อ) : 2(2-0-4)
ชื่อวิชา (ไทย) : ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
ชื่อวิชา (Eng) : Comprehensive of Specific Subject Knowledge
คำอธิบายรายวิชา : 
       ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้