รหัสวิชา : 1033202
น(ท-ป-อ) : 2(1-2-3)
ชื่อวิชา (ไทย) : การสร้างสื่อและแบบเรียน
ชื่อวิชา (Eng) : Medias Texts Construction
คำอธิบายรายวิชา : 
      การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน ร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน