รหัสวิชา : 1264308
น.(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : การจัดค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Academic Camp for Elementary School Teachers 
คำอธิบายรายวิชา :
       หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดทำรายงานการดำเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในระดับประถมศึกษา