วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องของสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า บริการสารสนเทศ การสืบค้นและการอ้างอิงสารสนเทศประเภทต่างๆ ชั้นตอนการศึกษาค้นคว้า การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการรู้สารสนเทศเพื่อให้นักศึกษา ผู้สนใจมีความรุ้ ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถสืบค้น เข้าถึง ประเมินสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่ต้องการได้ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการเรียนตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังต้องมีจริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศด้วย ในเรื่องของการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศ จรรยาบรรณเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้แหล่งสารสนเทศ ที่ค้นคว้ามา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง