เป็นราวิชาที่ขอสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับจัดทำคู่มือเท่านั้น