พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ใช้ภาษาอังกฤษในการเล่า เรื่อง อธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน สามารถใช้กลยุทธ์ การอ่านที่เหมาะสมในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องและสรุปใจความส าคัญ สามารถเขียนข้อความสั้นๆ และสามารถใช้ พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ