รหัสวิชา : 1261401
น.(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Technology Media Innovation and Learning Resource Center for Primary School Teachers
คำอธิบายรายวิชา : 
          การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของสื่อ การออกแบบสื่อ หลักการเลือกใช้สื่อ หลักการผลิตสื่อ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อทำมือและสื่อเทคโนโลยี และประเมินประสิทธิภาพของสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้