รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการเงินของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลหรือข้อจำกัดของงบการเงินที่มีต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงินและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ