เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีวงจรและไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์จริง