ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ การดำเนินงานการจัดค่าย

โดยนำสาระความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปบูรณาการในการออกแบบกิจกรรมการจัดค่ายและการฝึก

ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา