ศึกษาสาระทางคณิตศาสตร์จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย นำเสนอความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย รับการประเมิณจากเพื่อนและผู้สอน