รหัสวิชา : 1264206
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Courses Management with Elementary Electronic Media
คำอธิบายรายวิชา : 
          แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบและระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์เนื้อหาสำหรับ การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การติดตามและการประเมินผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายฝึกปฏิบัติออกแบบ และสร้างบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ LMS และอื่นๆ