การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดำเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบอสมการ กราฟ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน และการสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพีชคณิต