หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย การทำวิจัยในรูปแบบต่างๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี