การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ว่าด้วยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง