ใช้สำหรับจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา