รหัสวิชา : 1031001
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
ชื่อวิชา (Eng) : 21st Century Skills for Living and Occupations
คำอธิบายรายวิชา : 
       สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยการบูรณาการ การประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21