รหัสวิชา : 1264109
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน
ชื่อวิชา (Eng) : Elementary Schools and Community Development
คำอธิบายรายวิชา : 
       ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนการพัฒนา หลักการพัฒนาชุมชนโรงเรียนชุมชน บทบาทของผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อชุมชนหลักการศึกษา สำรวจชุมชนการจัดทำโครงการพัฒนา แก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน