รหัสวิชา : 1263108
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อวิชา (Eng) : Learning Management by Local Resources and Wisdom for Elementary School Teachers.
คำอธิบายรายวิชา : 
       ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสารวจและการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม