เพื่อความรู้ความเข้าใจความหมายองค์การและการจัดการรวมถึงองค์ประกอบขององค์การ