สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอน   สู่การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม