รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิคและวิธีในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียนของบุคลากรทางการศึกษา