รหัสวิชา : 1263405
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อวิชา (Eng) : Research and Seminar Aspect in Elementary Classroom
คำอธิบายรายวิชา : 
     การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวโน้ม และทฤษฎีที่สัมพันธ์เกี่ยวกับการประถมศึกษา การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีวิจัยในชั้นเรียน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผล ผู้เรียน ออกแบบโครงการวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการจัดสัมมนา และนำ มาฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา