รหัสวิชา ว11101
ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
สถานศึกษา : โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
ผู้พัฒนา : 601120715 ออมทรัพย์ ประสาทแก้ว 601120713 ณัฐกานต์ สอดศรี สาขาวิชาสังคมศึกษาศึกษา