Course info


รหัสวิชา ว11101
ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น

สถานศึกษา : โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ผู้พัฒนา : 601120720 นางสาวอริสรา  อ่อนน้อม สาขาสังคมศึกษา