รหัสวิชา : ว11101

ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น

สถานศึกษา : โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ผู้พัฒนา : 605120215 ณัฐธิดา หลักเพชร สาขาวิชาสังคมศึกษา