บทคัดย่อ รหัสวิชา : ว11101 ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ผู้พัฒนา : 601120716 กมลวรรณ พลแก้ว สาขาวิชาสังคมศึกษา