รหัสวิชา : 11101
ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
ผู้พัฒนา : 601121629 นัฐพร โพธิบัลลังค์  สาขาวิชาการประถมศึกษา