รหัสวิชา : ว11101

ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น

สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรชุมชนบ้านเขาแก้ว ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ผู้พัฒนา : 601121603 ชรินรัตน์ อุดมสุข สาขาวิชาการประถมศึกษา