รหัสวิชา : ส11101
ชื่อวิชา : สังคมศึกษา
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา
คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ผู้พัฒนา : 601121730 สุมณทิพย์ ภิรมจิตร สาขาวิชาการประถมศึกษา