รหัสวิชา : ว11101 ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพสิทธิของผู้อื่น สถานศึกษา : โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผู้พัฒนา : 601121420 นางสาวมินตรา มูลชัย สาขาวิชาภาษาไทย

: 601121427 นางสาวสิตานัน พิณนา สาขาวิชาภาษาไทย