หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุวงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม การพ้องรูป การอินเทอร์เฟส เธรด การนำคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ การจัดการความผิดปกติโดย Exception ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ