ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา แนวคิด และกระบวนการต่างๆ ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดจนแนวโน้มในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต