ความหมาย บทบาท องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ พัฒนาการและแนวโน้มของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์การ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยของระบบ