ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดสร้างงานมัลติมีเดีย ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การสร้างมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ การประสานสื่อเข้ากันด้วยเครื่องมือ ที่เหมาะสม และการนำเสนอผลงานมัลติมีเดีย